Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser

Et kompetenceområde i faget kristendomskundskab

 

Bestemmelser for kompetenceområdet "Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser"

Dette kompetenceområde findes kun for 7.-9. klasse samt 10. klasse.

Lov om folkeskolen

§ 6. Kristendomsundervisningens centrale kundskabsområde er den danske folkekirkes evangelisk-lutherske kristendom. På de ældste klassetrin skal undervisningen tillige omfatte fremmede religioner og andre livsanskuelser.

Vejledning for faget kristendomskundskab. 1. Kristendomskundskabs identitet og rolle

Undervisningen i kristendomskundskab beskæftiger sig med afsæt i religioner og livsopfattelser med værdier og tydninger af tilværelsen. Tydningsdimensionen betyder, at elevernes personlige forforståelse og erfaringer er udgangspunkt for etablering af det spørgsmålsfællesskab, der er omdrejningspunkt i undervisningen. Da faget i særlig grad beskæftiger sig med tilværelsesspørgsmål, der ikke findes entydige svar på, samt med håndteringen heraf, fordres der en vis åbenhed i forhold til forskellige forestillinger og begrundelser herfor.

Det er lærerens opgave at give rum for elevernes personlige overbevisninger på en måde, så de alle kan rummes inden for fællesskabet samt blive respekteret og udfordret. Ifølge Folkeskoleloven er kristendommen fagets centrale kundskabsområde, men loven foreskriver også, at der i de ældste klassetrin tillige skal undervises i ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser. Den enkelte lærer kan imidlertid vælge at inddrage området allerede fra 1. klasse, hvis det er fagligt og pædagogisk begrundet. (Min kursivering)

Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser, 7. – 9. klasse

HovedspØrgsmål

Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelsers to hovedspørgsmål:
1. Hvad er hovedtankerne i de valgte ikke-kristne religioner og livsopfattelser?
2. Hvad er den ikke-kristne religions eller livsanskuelses betydning for individ og samfund i dag?

KompetencemÅl

Eleven kan forholde sig til hovedtanker og problemstillinger i de store verdensreligioner og livsopfattelsers oprindelse, historie og nutidige fremtrædelsesformer

Beskrivelse

Kompetenceområdet ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser omfatter tre færdigheds- og vidensområder:

Hovedtræk fokuserer på udvalgte religioner og livsopfattelsers opkomst, udvikling og centrale indhold samt deres aktuelle udtryk og udbredelse.

Grundbegreber fokuserer på de særlige begreber og værdiforestillinger, som konstituerer forståelsen i de behandlede religioner og livsopfattelser.

Fremtrædelsesformer fokuserer på den måde, de behandlede religioner og livsopfattelser fremtræder på og manifesterer sig i Danmark og andre steder i verden samt disse forholds relation til dansk kultur.

FÆrdigheds- og vidensmÅl (efter 9. klasse)

Hovedtræk

Færdighedsmål: Eleven kan reflektere over hovedtræk i verdensreligioner og livsopfattelser med betydning for Danmark.
Vidensmål: Eleven har viden om hovedtræk i verdensreligioner og livsopfattelser.

Grundbegreber

Færdighedsmål: Eleven kan redegøre for betydningen af centrale grundbegreber og værdier i verdensreligioner og livsopfattelser.
Vidensmål: Eleven har viden om centrale grundbegreber og værdier inden for verdensreligioner og livsopfattelser.

Fremtrædelsesformer

Færdighedsmål: Eleven kan reflektere over centrale symbolers og ritualers betydning for menneskers liv.
Vidensmål: Eleven har viden om centrale symbolers og ritualers anvendelse i verdensreligioner og livsopfattelser.

LÆs mere

Dette udfoldes i

 

Irene Larsen  Fagdidaktik