Gud er stor

arbejdsspørgsmål

 

Niels Henrik Arendt: "Gud er stor!" Om islam og kristendom. 2. udg. Anis 2001.

Arbejdsspørgsmål

Kap.1

1. Overvej, hvordan og evt. hvorfor islam er synlig
og (evangelisk-luthersk) kristendom usynlig? (s.12)

2. Hvad kendetegner muslimernes situation som minoritet i Danmark?
Opstil en række punkter. (s.13-18)

3. Sandhed! Hvordan opfattes dette begreb af hhv. muslimer og kristne? (s.19-21)

4. Hvad er Arendts opfattelse af ægte dialog? Og hvad er formålet? (s.22-24)

Kap. 2

1. Hvad er karakteristisk for muslimernes fællesskab? (s.25-27, s.29-33)
Formuler det i en række punkter

2. Beskriv Gudsbegrebet (s.27-28)

3. Hvad er sammenhængen mellem Guds enhed og fællesskabet? (s.27-33)

4. Hvad er sammenhængen mellem fællesskabet og troens synlighed? (s.33-37)

5. Stolthed - i islam - og i kristendom? (s.36-37)

6. Hvad er forholdet mellem synlighed og inderlighed? (s.35-38, s.42-44)

7. Opstil forskelle og ligheder mellem islam og kristendom i dette afsnit. (s.38-42)

8. Hvad er forholdet mellem Guds enhed, fællesskabet - og politik? (s.45-50)
Hvad er forskellen på dette punkt i f. t. kristendommen?

Kap. 3

1. Hvordan er forholdet til ’rationalitet’ i hhv. kristendom og islam? (s.52-56)
Har mennesket brug for ’naturlig’ religion? (s.63-65)
Har mennesket brug for rationel religion? (s.71-76)

2. Hvordan skabes der forbindelse mellem Skaber og skabning - på trods af den distance, der blev fortalt om i kapitel 2? Dvs. hvad er det, der åbenbares i hhv. kristendom og islam? (s.56-60)
Hvad er det en kristen kan undre sig over mht. islams gudsbegreb? (s.60-61)
Hvad kan man vide - eller ikke vide - om Gud? (s.65-71)

Kap. 4

1. Sammenfat hovedpunkterne i islams Jesus-forståelse. (s.77-87)

2. Hvad er hoved-uenigheden mellem kristne og muslimer ang. Jesus? (s.85-87)

3. Hvordan forstår de kristne titlen ’Guds søn’? (s.89-90)

4. Treenighedstanken - hvordan er den problematisk for muslimer? (s.91-93)

5. Hvordan er udviklingen i Muhammeds selvforståelse? (s.93-97)

6. Hvordan ser Muhammed på Abraham? (s.95-96).
Hvordan benytter Paulus Abraham? (F.eks. Gal 3-4)
Er der lighedspunkter?

7. Hvad menes der med, at sandheden er kristeligt set ikke en besiddelse? (s.98)

8. Punkter til en positiv vurdering af Muhammed. (s.99-102)

9. Opstil - ud fra hele kapitlet de afgørende punkter for uenighed mellem kristne og muslimer.
Inddrag billedet s.102-103.

Noter til kapitel 4

  • adoptiansk kristologi (s.83) - den opfattelse, at Kristus først ved dåben eller endog opstandelsen blev ophøjet til at være Guds søn.
  • unitarisk kristen tradition (s.85) - modsat ’trinitarisk’ - der lægges vægt på Gud som den eneste, Sønnen var en profet (et menneske) og ånden var af samme slags som den apostlene fik.
    (Kilde: Bengt Hägglund: Teologins Historia. Lund 1981.)
  • forsoningslære (s.88) - I Religion - en grundbog i livsanskuelser findes en oversigt over 3 typer af forsoningslære, s.225-226.
  • Litteratur - hvis man vil se en muslimsk fremstilling:
    Ahmed Deedat: Muhammed i Bibelen og Jesus i Koranen.
    IMM - International Muslim Movement 1997.

Kap. 5

1. Kan mennesket gøre det gode?
Hvad er menneskets rolle i verden?
Hvad er forskellen på muslimsk og kristent menneskesyn? (s.104-109)

2. Islams krav vs. kristendommens krav? (s.109-112)

3. Hvordan ses der på det onde - i islam og i kristendommen?
Hvad betyder stedfortrædelse (kalifat) i kristendommen? (s.112-113)

4. Jesus - lille eller stor? Afstand mellem Gud og menneske - lille eller stor? (s.114-115)

 Kap. 6

1. Hvorfor er sekulariseringen et problem for islam? (s.116-120)

2. Hvad er den historiske baggrund for de muslimske lande? (s.116)

3. Hvordan hænger skabelsestro og sekularisering sammen? (s.119-120)

4. På s.121-123 tales der om tvetydighed. Sæt disse op i punktform.

5. Hvordan forholder kristendommen sig til sekulariseringen? (s.123-125)

6. Hvad er ijtihad? Slå det eventuelt efter i Politikens Islamleksikon (her staves det idjtihad) eller andre bøger. (s.127)

7. Hvilke forskellige former for sprog tales der om? (s.129

Epilog

1. Hvad er Arendts bud på dialog mellem muslimer og kristne?

2. Tror muslimer og kristne på den samme Gud?

Irene Larsen   Islam