Om KLM-prøven

 

Studieordning

Vidensgrundlag

Vidensgrundlaget er

  • kompetencemål
  • vidensmål
  • færdighedsmål

som fremgår af studieordningen for LG1.
Der er ikke nogen videns- og færdighedmål i LG3, der ikke er nævnt under LG1.

Der udarbejdes en redegørelse over det læste stof, som sendes til censor:

Aflevering

Synopsen afleveres to eksemplarer senest mandag d. 26. maj, kl. 12-14 i lokale A215 eller i mit dueslag. Der afleveres desuden et eksemplar som pdf-fil i den relevante mappe i fildeling.

Hvad er et dilemma?

Her er en række bud på definition af et dilemma:

  • Sproget.dk: Situation hvor man skal træffe et vanskeligt valg, typisk mellem to lige dårlige eller gode muligheder
  • Pligtkollision. (KLM på tværs, s.234)
  • En situation, hvor man står overfor to eller flere fornuftige valg, der umiddelbart udelukker hinanden. (KLM på tværs, s.247)
  • Attraktive værdier og principper er i konflikt med hinanden. (KLM på tværs, s.247)
  • To (eller flere) modstridende løsninger. Enhver løsning vil have ulemper.
  • Beslutningen har konsekvenser, som ikke er entydigt gode for alle involverede.
  • Løsningen er specifik for en bestemt situation; den kan ikke gøres til en generel regel.

Synopsen

1) Titel (skrives på den obligatoriske forside)

2) Emnebegrundelse
Hvad har tændt min interesse?
Hvorfor er det KLM-relevant?

3) Problemformulering = Dilemmaet - og hvordan der skal arbejdes med det.
Studieordning: "Afsættet for synopsen er den studerendes identifikation af dilemmaer, der knytter sig til de etiske, politiske, demokratiske og religiøse udfordringer i skolen. Den studerende sætter særligt fokus på dilemmaer, der knytter sig til enten undervisningen, forældresamarbejdet eller skolen som en samfundsmæssig institution."

3) Analyse
Studieordning: "De udvalgte dilemmaer behandles ud fra en analyse af kulturens, samfundets og skolens centrale værdier med sigte på egen lærerpraksis."
Jeres valg af tænkere og teori skal illustrere, at der er forskelligt syn på samme sag, således at det er tydeligt at det er et dilemma, man behandler.

4) Diskussion
Diskussion af det behandlede dilemma og skitsering af mulige løsningsforslag.

5) Eventuelt yderligere spørgsmål, der ønskes drøftet til den mundtlige prøve

6) Litteraturliste
Litteraturlisten skal udarbejdes efter gældende regler:

Mundtlig prØve

Studieordning: "Til den mundtlige prøve skal den studerende kunne forholde sig til de beskrevne dilemmaer under inddragelse af alle relevante videns- og færdighedsmål. På baggrund heraf skal den studerende fremføre begrundede forslag til, hvordan de påpegede dilemmaer vil kunne løses via selvstændig handling."
Studieordning: "Synopsen indgår i bedømmelsen."

Til den mundtlige prøve skal I vise både hvad I ved, og hvordan I kan ræsonnere.

I skal
1) kunne gøre rede for dilemmaet og den viden, I bringer i anvendelse
2) anvende vidensområderne (etik, politik, demokrati og religion) i analysen
3) kunne reflektere ud fra jeres viden og analyse
4) pege på mulig(e) løsning(er) af dilemmaet
Praktikken inddrages, hvis det er relevant.

I kan vælge at komme med en disposition for den mundtlige prøve, men det er ikke nødvendigt.
Hvis I fremlægger en disposition, skal den se realistisk ud i f.t. den tid, der er til rådighed.

Hvis I er flere studerende, der er til prøve sammen, skal I huske, at alle skal komme til orde i de tre kategorier: redegørelse, analyse og diskussion/refleksion.

 

Irene Larsen  KLM