RE1: Komparativ analyse

Opgavebeskrivelse

 

Studieordning 2021-22

Komparativ analyse

Der udarbejdes et skriftligt produkt i form af en komparativ analyse af en/et udvalgt religionsfaglig/t fænomen/tema/begreb. Produktet skal indeholde redegørelse for, analyse og fortolkning af den/det valgte fænomen/tema/begreb i relation til minimum to ikke-kristne religiøse traditioner. Der stilles krav om inddragelse af relevant faglitteratur i analysen. Fokus for produktet besluttes i samarbejde med underviseren.
Opgaven udarbejdes i grupper.

Omfang: 8-10 sider
Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt
Respons: Der gives feedback fra underviser og medstuderende (peer-to-peer) ud fra på forhånd definerede kriterier.

Opgavebeskrivelse

Religionsfagligt tema eller begreb: Udarbejd en liste over, hvad der kunne være religionsfaglige temaer eller begreber. Overvej hvad der er snævre og hvad der er brede begreber. Og tænk over om opgave skal handle om et snævert eller bredt begreb. I kan vælge tema eller begreb ud fra faglige interesser (noget, I er optaget af og gerne vil fordybe jer i) eller I kan se på bilag 1 i Faghæftet for kristendomskundskab (oversigten over emner, der kan behandles i undervisningen).

Komparativ analyse: Læs om, hvad det vil sige at arbejde komparativt. Overvej styrker og svagheder ved det komparative arbejde. Hvad får man ud af at sammenligne to religioner?

Ikke-kristne religiøse traditioner: Vælg blandt dem, der er omfattet af studieordningen. Inddrag mindst en primærkilde for hver religion/tradition.

Litteratur

  • Komparativ undervisning (Religionsdidaktik, kap 4)
  • Fibiger & Pedersen: Den religionsfænomenologisk-komparative tilgang (Religionslærerens håndbog II)
  • Bliv god til at bruge biblioteket.

Eksempel på konsekvent gennemført komparativ opstilling af verdensreligionerne:
Poulsen, Allan (2018): Religion – kort og godt. Forlaget Columbus.

Opgaveskabelon

NB. Lav indholdsoverskrifter i opgaven, ikke formalia-overskrifter.

Indledning: Præsentation af jeres fokus og begrundelse for at vælge netop dette

Præsentation af teori: Redegørelse for den valgte kategori, som analysen vil tage udgangspunkt, på baggrund af relevant faglitteratur.

Præsentation af fænomen: Redegørelse for det valgte fænomen samt overordnet kontekstualisering af fænomenerne i de respektive religiøse traditioner på baggrund af relevant faglitteratur.

Analyse: Analyse og fortolkning af de valgte fænomener på baggrund af de primærkilderne.

Sammenligning: Sammenligning af de analyserede fænomener og diskussion af, hvordan de ligner hinanden, hvad de fortæller om forholdet mellem de to valgte religiøse traditioner og religion generelt.

Diskussion: Overvejelser over, hvad det indebærer at arbejde komparativt, herunder overvejelser over metodens styrker og svagheder på baggrund af relevant faglitteratur.

Konklusion: Afsluttende opsamling på de vigtigste pointer.

Tak til min kollega Jeppe Langkjær for inspiration til denne opgaveskabelon.

BedØmmelseskriterier

  • Faglig indsigt og viden.
  • Analytisk distance.
  • Skelnen mellem indefra- og udefra-stemmer samt generel kildebevidsthed.
  • Kritisk vurdering og diskussion.
  • Opfyldelse af formelle kriterier for referencer og litteraturliste (APA-standard)
Se også: God opgaveskik.
 

Irene Larsen Undervisningsfag RE1