Bibelske fortællinger

i tilknytning til deltagelseskrav i KR2

 

Liste over bibelske fortællinger, man kan vælge fra

Det Gamle Testamente

Kain og Abel (1 Mos 4,1-16)
Noas ark (1 Mos 6-9)
Abrahams indvandring i Kana'an. Abraham og Lot (1 Mos 12-13)
Abraham, Hagar og Ismael - og pagten med Gud (1 Mos 15,1-18,15)
Abraham, Sara og Isak - og offeret til Gud (1 Mos 21-22)
Rebekka, Isaks hustru - og deres børn, Esau og Jakob (1 Mos 24-25)
Jakobs velsignelse (1 Mos 27)
Rakel og Lea, Jakobs hustruer (1 Mos 29-30)
Josef, Jakobs søn, kommer til Egypten (1 Mos 37)
Josef i Egypten (1 Mos 39-41)
Jakobs øvrige sønner rejser til Egypten (1 Mos 42-45)
Moses' fødsel, opvækst og liv i Egypten (2 Mos 1,1-6,13)
Moses og de ti plager (2 Mos 6,26-13,16)
Moses og udvandringen fra Egypten (2 Mos 13,17-16,36)
Moses, de ti bud og guldkalven (2 Mos 19-20 og 32-34)
Josva og indvandringen i Kana'ans land (Jos 1-6)
Samson og Dalila (Dom 13-16)
Ruth (Ruth 1-4)
David salves til konge - og kæmper mod Goliat (1 Sam 16-17)
David hans ven, Jonathan (1 Sam 19-20)
Davids vej til tronen (2 Sam 1-2 og 5-7)
David og Batseba (2 Sam 11,1-12,25) (Læs evt. også Sl 51)
Salomo, Davids søn, er blevet konge (1 Kong 3)
Profeten Elias (1 Kong 17-19 samt 21 og 2 Kong 2,1-18)
Profeten Jonas (Jon 1-4)
Judith og Holofernes (Judiths bog 1-16 i De apokryfe skrifter til GT)

Det Nye Testamente

Jesu liv & forkyndelse

Jesus' fødsel og Jesus som tolvårig i templet (Luk 2) *
Jesus' fristelse og begyndelsen på hans bevægelse (Matt 4; Mark 1,12-13; Luk 4,1-13) *
Den rige rådsherre (Luk 18,18-30; Matt 19,16-30, Mark 10,17-31) *
Jesus i Jerusalem til løvhyttefesten (Joh 7)
Kvinden grebet i ægteskabsbrud (Joh 8,1-11)
Jesus vasker disciplenes fødder (Joh 13,1-20) *
Salvningen i Betania (Joh 12,1-11; Matt 26,6-13; Mark 14,3-9)
Indtoget i Jerusalem og tempelrensningen (Matt 21,1-17; Mark 11,1-11; Luk 19,28-40; Joh 12,12-19) *
Den sidste/første nadver (Matt 26,36-46; Mark 14,32-42; Luk 22, 39-46; 1 Kor 11,17-34) *
Jesu korsfæstelse og død (Matt 27,32-56; Mark 15,21-41; Luk 23,26-28; 44-49; Joh 19,16b-37) *
Den tomme grav (Matt 28,1-10; Luk 24,1-12; Mark 16,1-8; Joh 20,1-18) *
Den vantro Thomas (Joh 20,24-29) *
Vandringen til Emmaus (Luk 24,13-35) *
Jesu himmelfart (Luk,24-50-53; Mark 16,9-20; ApG 1,9-14) *

Jesu forkyndelse: Lignelser

Sædemanden (Mark 4,1-20; Matt 13,1-23; Luk 8,4-15) *
Ukrudtet i hveden, sennepsfrøet og surdejen (Matt 13,24-43) & Sennepsfrøet og surdejen (Mark 4,30-32; Luk 13,18-19) *
Den gældbundne tjener (Matt 18,21-35) *
Arbejderne i vingården (Matt 20,1-16) *
De utro vingårdsmænd (Matt 21,33-46; Mark 12,1-12; Luk 20,9-19) *
Kongesønnens bryllup (Matt 22,1-14; Luk 14,15-24) *
De ti brudepiger (Matt 25,1-13) *
De betroede talenter (Matt 25,14-30) *
Det store gæstebud (Luk 14,15-24) (Inddrag evt. Luk 14,7-14) *
Det mistede får og den tabte mønt (Luk 15,1-10; Matt 18,12-14) *
Den uærlige godsforvalter (Luk 16,1-13) *
Den rige mand og Lazarus (Luk 16,19-31) *
Farisæeren og tolderen (Luk 18,9-14) *

Jesu gerninger: Underberetninger (helbredelsesfortællinger)

Helbredelsen af manden med den urene hånd og af Simons svigermor (Mark 1,21-34) & Helbredelsen af manden med den urene hånd (Mark 1, 21-28; Luk 47,31-37) & Simons svigermor (Mark 1,29-34; Matt 8,14-17; Luk 4,38-41)
Officeren i Kapernaum (Matt 8,5-13; Luk 7,1-10; Joh 4,46-53) *
Den besatte i gerasenernes land (Mark 5,1-20; Matt 8,28-34; Luk 8,26-39)
Helbredelsen af Jairus' datter og af kvinden med blødninger (Mark 5, 21-43; Matt 9,18-26; Luk 8,40-56) *
Den hedenske kvinde (Mark 7,24-30; Matt 15,21-28) *
Helbredelsen af den døve og den stumme (Mark 7,31-37; Matt 15,29-31) & Helbredelsen af den blinde ved Betsajda (Mark 8,22-26) *
Helbredelsen af drengen med den urene ånd (Mark 9,14-28; Matt 17,14-21; Luk 9,37-43a) *
Helbredelsen af den lamme i Kapernaum (Luk 5,17-26; Matt 9,1-8; Mark 2,1-12) *
Helbredelsen af de 10 spedalske (Luk 17,11-19) *
Den kongelige embedsmand i Kapernaum (Joh 4,43-54; Matt 8,5-13; Luk 7,1-10)
Den syge ved Betesda dam (Joh 5,1-18) *
Helbredelsen af den blindfødte (Joh 9,1-41)
Opvækkelsen af Lazarus (Joh 11,1-44)

Jesu gerninger: Underberetninger (naturundere)

Peters fiskefangst (Luk 5,1-11; Matt 4,18-22; Mark 1,16-20)
Bespisning af flere tusind mennesker (Matt 14,12-21 og 15,32-38; Mark 6,30-44 og 8,1-9;
Luk 9,10-17; Joh 6,1-15) *
Stormen på søen (Mark 4,35-41; Matt 8,23-27, Luk 8,22-25) *
Vandringen på søen (Joh 6,16-21; Mar 6,45-52; Matt 14,22-33) *
Brylluppet i Kana (Joh 2,1-12) *

Kirkens første tid: Apostlenes Gerninger

Pinsedagen og Den første menighed (ApG 2,1-13 og 2,37-47) *
Peter og Johannes for Rådet (Apg 4,1-22) + Apostlenes for Rådet (ApG 5,17-32) + Gamaliels tale (ApG 5,33-42)
Saulus' omvendelse (ApG 9,1-31)
Apostelmødet i Jerusalem (ApG 15,1-35)

Links

Note

* ved en tekst betyder, at den anvendes som prædiketekst på en af årets helligdage. Se liste (pdf)

 

Irene Larsen Undervisningsfag KR2