Læremiddelanalyse

 

Mål

Målet med denne øvelse er, at I skal træne jer i at forholde jer vurderende og kritisk til materiale.

Opgave

Lav en analyse af det aktuelle materiale (hvad enten det er analogt eller digitalt).
Kig ned over spørgsmålene og vælg selv ud, hvad der er mest relevant.

ArbejdsspØrgsmål

Husk at angive emne, klassetrin og oplysninger om det tildelte materiale.

Faglig indholdsanalyse

1) Det faglige stof
Lav en kort liste over det faglige stof i det afsnit, I arbejder med.
Er der noget centralt fagligt stof, som I mener ikke er til at komme uden om, men som forfatteren ikke har med?

2) Forfatteren
Vurdér, om forfatteren er loyal i sin gengivelse af det faglige stof: Er forfatteren kryptoforkyndende (dvs. forsøger han/hun mere eller mindre skjult at argumentere for en bestemt religion eller en bestemt moral)? Anvender forfatteren de religiøse kildeskrifter objektivt-analytisk, eller sættes de fx sammen, så meningen fordrejes?

3) Undervisningsvejledning (hvis en sådan foreligger)
Er lærervejledningen tilstrækkelig, eller har man brug for yderligere vejledning? Er der overensstemmelse mellem vejledningens principper og deres udmøntning i praksis i elevbogen?

Pædagogisk indholdsanalyse

Hvordan lægger bogen op til mødet mellem eleven og det faglige stof? Dvs. hvordan kommer det religionsfaglige stof til at sige eleven noget?
Egnethed på det anviste klassetrin? For svær eller let, indholdsmæssigt og sprogligt?
Er bogen udstyret med ordforklaringer, registre, krydshenvisninger, litteraturlister (eller andet), der gør den egnet som arbejdsredskab for hhv. eleven og læreren?
Er illustrationerne alene illustrerende, eller lægger de op til en perspektiverende tolkning?
Er spørgsmålene og aktiviteterne reproducerende, eller lægger de op til kreativt arbejde?
Fører materialets aktiviteter til elevernes refleksion over emnet? Hvordan kan jeg støtte mine elever i den refleksion?

Se citatet nedenfor. Tager materialet højde for de nævnte elementer?

"Læremidlet gør en forskel i forhold til sikre og usikre elever, når tilrettelæggelsen tages højde for

  • elevernes følelsesmæssige involvering i opgaven, fx deres oplevelse af egen mestring
  • elevernes holdningsmæssige stillingtagen til opgavens relevans og meningsfuldhed
    samt deres oplevelse af spændingselementer i materialet
  • elevernes oplevelse af sværhedsgrad, fx deres oplevelse af, hvor svær eller let opgaven er
    materialets tilgængelighed i forhold til konkrethed, præcision og forklaring, således at
  • eleven ved egen og andres hjælp kan finde veje i materialet."

Kilde: Kilde: http://www.laeremiddel.dk/tegnpaalaering/projektet/ (Siden eksisterer ikke længere.)

Målanalyse

Hvad er forfatterens mål med at undervise i dette emne set i forhold til gældende fælles mål og trinmål?
Hvilke kundskaber sigter bogen mod at indlære? Sammenlign evt. med trinmål.
Hvilke færdigheder sigter bogen mod at indlære? Fx se forskelle eller ligheder mellem religionerne, samtale om at være til, tolke myter, respektere andre livsopfattelser. Sammenlign evt. med trinmål.
Sigtes der mod material, formal eller kategorial dannelse?

Inspirationskilder til ovenstående

Evaluering af digitale læremidler. (Pdf.fil) (Uden forfatter og årstal.)
Aarhus Universitet, DPU.

Juul, Henrik: Læremiddelanalyse
= kap. 15 i Religionsdidaktik. Red.: Mette Buchardt. Gyldendal 2016.

Kallesøe, Dorete (lektor på Lærerudannelsen på VIA University College): Upubliceret arbejdspapir.

Læremiddel.dk

Rydahl, John og Troelsen, Børge : Undervisningsmaterialer. Materialevurdering.
= kap. 6 + bilag i: Mening og sammenhæng. En fagdidaktik til skolens religionsundervisning. 2.udg. Anis 2005.

Yderligere litteratur

Peter Brodersen, m.fl.: Effektiv Undervisning - didaktiske nærbilleder fra klasserummet. 3. udg., Gyldendal 2015.
Kapitel 10: Lærerens brug af læremidler. (Eller se 4. udgave fra 2020.)

Thomas Illum Hansen og Keld Skovmand: Fælles mål og midler. Læremidler og læreplaner i teori og praksis. Klim 2011.

 

Irene Larsen Undervisningsfag