Kompetencemålsprøven

Kristendomskundskab/religion

 

Studieordning

Prøven består af 3 delprøver. Der gives en samlet karakter for de 3 delprøver.

1. delprøve: Skriftlig opgave (gruppe eller individuelt)

Den studerende udarbejder og afleverer en skriftlig opgave med for faget centrale fagfaglige og fagdidaktiske overvejelser, samt en selvfremstillet undervisningsplan, der tager afsæt i den skriftlige opgave.
Undervisningsplanen vedlægges som bilag sammen med relevant materiale (f.eks. tekster, filmklip, læreroplæg og elevopgaver med videre).
Omfang af skriftlig opgave: maks. 5 normalsider. (Gruppe på to personer: 9 sider. Gruppe på tre personer: 12 sider.)
Omfang af undervisningsplan: maks. 4 normalsider.

2. delprøve: Mundtlig prøve (gruppe eller individuelt)

Den studerende præsenterer den afleverede undervisningsplan. Sammen med den skriftlige opgave danner den udarbejdede undervisningsplan afsæt for en fagfaglig og fagdidaktisk samtale, der kan komme ind på alle områder af faget. Den studerende skal kunne argumentere for både fravalg og tilvalg i forhold til områder som undervisningsplanens mål, det faglige indhold, faglige tilgange, arbejdsformer og evalueringsmåde.

3. delprøve: Mundtlige prøve: Prøvespørgsmål (individuelt)

I 3. delprøve skal den studerende efter lodtrækning besvare et bredt formuleret fagfagligt spørgsmål. Den studerende trækker og besvarer spørgsmålet uden forberedelse. Der trækkes lod imellem 15 kendte fagfaglige spørgsmål, der kan være udarbejdet i samarbejde med de studerende. Spørgsmålene skal ligeligt dække fagets tre undervisningsemner jf. kompetenceområde 2-4. Til den fagfaglige gennemgang kan knyttes fagdidaktiske overvejelser. I tilfælde af tydeligt emnemæssigt sammenfald mellem den studerendes skriftlige opgave (delprøve 1) og enkelt lodtrykne spørgsmål trækkes et nyt spørgsmål.

De 15 spørgsmål offentliggøres senest ved starten af det semester, hvor prøven afvikles.

Eksaminationstid

1 person: 2. delprøve: 30 min. + 3. delprøve: 15 min.
2 personer: 2. delprøve: 45 min. + 3. delprøve: 15 min. pr. person.
3 personer: 2. delprøve: 50 min. + 3. delprøve: 15 min. pr. person.
4 personer: 2.delprøve: 55 min. + 3. delprøve: 15 min. pr. person.

Kommentarer vedr. prØvespØrgsmÅl

Det er tilladt at medbringe stikord til besvarelse af et prøvespørgsmål på højst ½ side.

Hvis man trækker et spørgsmål om et emne, man har skrevet opgave om, skal man trække et nyt spørgsmål.

SÆrlige forhold

Prøvespørgsmål for studerende, der skal til reeksamination eller har udskudt prøven

  • Man får et sæt standard-spørgsmål. Man går altså ikke til prøve i de spørgsmål, der hørte til ens oprindelige hold.
  • Se siden Prøvespørgsmål.

Prøvespørgsmål for studerende, der ikke har haft alle moduler med det samme hold

  • Man får det sæt spørgsmål, der hører til det hold, man går op sammen med.
  • Find spørgsmålene i itslearning.
 

Irene Larsen Undervisningsfag