Kompetencemålsprøve: Prøvespørgsmål, standardliste

Kristendomskundskab/religion

For studerende, der skal til reeksamination eller har udskudt prøven

 

KR/RE1: Undervisningsemnet islam og andre religioner samt religiØs innovation

1) Islam: Muslimsk praksis

Gør rede for og analysér muslimsk praksis, som den kommer til udtryk i en eller flere af de fem søjler.
Drøft betydningen af den stærke vægtning af praksis.

2) Islam: Muhammed

Gør rede for og analysér muslimers opfattelse af profeten Muhammed.
Drøft betydningen af Muhammeds rolle som forbillede for muslimer.

3) Islam: Koranen

Gør rede for og analysér muslimers syn på Koranen som tekst og artefakt.
Drøft muligheder for, hvordan man kan anvende Koranens tekst forskelligt.

4) Myte

Gør rede for og analyser en kosmogonisk og antropogonisk myte i en ikke-kristen religion.
Drøft hvilke forskrifter myten indeholder for menneskelivet.

5) Nye religiøse strømninger

Gør rede for og analysér to-tre udvalgte grundbegreber.
Drøft styrker og svagheder ved den nyspirituelle livsanskuelse.

KR/RE2: Kristendomskundskab/religion med fokus på undervisningsemnet kristendom

6) Bibelske fortællinger GT

Vælg en fortælling fra GT og gør rede for dens hovedpunkter.
Drøft hvilken betydning, fortællingen kan have for tilhørerne eller læserne.

7) Bibelske fortællinger NT

Vælg en tekst (fx en eller to lignelser, et afsnit fra bjergprædikenen eller et afsnit fra lidelseshistorien) og analysér den.
Drøft hvilken betydning, fortællingen kan have for tilhørerne eller læserne

8) Kristne grundbegreber: Gudsbegrebet

Giv med inddragelse af eksempler og gerne citater en karakteristik af det kristne gudsbegreb.
Drøft hvilke udfordringer disse forestillinger kan have for nutidens kristne.

9) Kristne grundbegreber: Frelse

Giv med inddragelse af eksempler og gerne citater en karakteristik af begrebet frelse i kristendommen.
Drøft hvilke udfordringer disse forestillinger kan have for nutidens kristne.

10) Kristne trossamfund

Vælg et kristent trossamfund udenfor Folkekirken og gør rede for de teologiske hovedsynspunkter.
Drøft styrker og svagheder ved folkekirke-kristendom ift. det valgte trossamfund.

KR/RE3: Kristendomskundskab/religion med fokus på undervisningsemnet filosofi, herunder etik og ikke-religiØse livsanskuelser

11) Etik

Gør rede for og analysér en eller to etiske positioner.
Peg på svagheder eller mangler på den eller de positioner.

12) Oplysningstænkning

Gør rede for en eller flere centrale tanker i oplysningstiden (fx myndighed, tolerance eller ligeret).
Drøft den idéhistoriske betydning og nutidige relevans af de valgte tanker.

13) Religionskritik

Præsenter en eller flere repræsentanter fra den klassiske religionskritik.
Drøft de centrale kritikpunkter og diskutér den idéhistoriske arv.

14) Sekularisering

Gør rede for begrebet sekularisering. Sæt begrebet i relation til individualisering og aftraditionalisering.
Diskutér hvilken ramme det sætter for at være et religiøst menneske i dag.

15) Humanisme

Gør rede for humanistisk livsforståelse i nutiden.
Drøft styrker og svagheder ved humanistiske ritualer.

 

Irene Larsen Undervisningsfag Studieordning for prøven