De fire evangelier

en oversigt

 

Markus-evangeliet

Tid: 70 e.Kr.
Sted: Rom; forf. kender meget til romerske forhold.
Forfatter: Ukendt.
Traditionelt: Peters tolk, Markus (ApG 12,12.25; 1 Pet 5,13).

Modtagere: Hedningekristne; jødiske skikke og sædvaner forklares.
Karakteristika: Starter med Jesu voksenliv: dåb. Messiashemmelighed. Korsteolog. Komposition med Peters bekendelse som omdrejningspunkt: Galilæa og omegn - bekendelse, vejen - Jerusalem. Efterfølgelse. Nærforventning.
Kristus-figur: Jesus er Guds søn. Jesu død er en frelseshandling.

MattÆus-evangeliet

Tid: 85 e.Kr.
Sted: En by i Syrien, måske Antiokia eller Damaskus.
Forfatter: Rabbinsk skolet jødekristen.
Traditionelt: Apostelen og tolderen Mattæus (Matt 9,9; 10,3).

Modtagere: Jødekristne; forf. er optaget af Jesu stilling til Moseloven.
karakteristika: Koncentration om forkyndelse og lære. Betoning af den nye pagt.
Komponeret efter indhold: 5 ( 5 Mosebøger, 5 jødiske fester) store taler: kap.5-7, kap.10, kap.13, kap.18 og kap.24-25. Kirken er det sande Israel.
Kristus-figur: Jesus er den forjættede Messias, Davids søn, Guds søn. Den opstandne er verdenshersker. Jesu død er en kristologisk åbenbaring, en apokalyptisk begivenhed.

Lukas-evangeliet

Tid: 80 - 90 e.Kr.
Sted: Antiokia.
Forfatter: Hedningekristen; jødiske skikke forklares ikke.
Traditionelt: Paulus’ medarbejder. (Filem 24; Kol 4,14).Samme forfatter har skrevet Apostlenes Gerninger.

Modtagere: Hedningekristne; bruger Septuaginta (græsk GT), ikke hebraisk grundtekst.
Adressat: Theofilus.
Karakteristika: Universalhistorisk perspektiv. Historieskrivning. Biografisk interesse: fremhæver Jesu menneskelige træk, skikkelserne bliver til helte, martyrer. Svækket eskatologisk forventning. Social interesse og omsorg for fattige og ulykkelige (og kvinder); appel til fordeling af rigdomme og integration af udstødte. Den, der hyppigst skriver: "din tro har frelst dig".
Kristus-figur: Jesus er den forjættede Messias og Herre. Jesu død er et martyrium.

Johannes-evangeliet

Tid: 90 - 100 e.Kr.
Sted: Efesos, Aleksandria, Antiokia.
Forfatter: Ukendt.
Traditionelt: Johannes, Zebedæussøn, en discipel.

Modtagere: Hellenistiske jødekristne (?)
Karakteristika: Gennemtænkning af jødedommen ud fra hellenistiske termer. Meditativt, stillestående skrift. Statisk dualisme.
Centrum: kristologien, Sønnens forhold til Faderen, understregning af Jesu guddommelige selvbevidsthed. Komponeret om 7 store tegn. Begivenhederne danner afsæt for taler, hvor betydningen af det skete udlægges. (Præsentisk og futurisk eskatologi.)
Kristus-figur: Jesus er den præeksistente Menneskesøn, Ordet. Jesu død er herliggørelse, ophøjelse.

 

Irene Larsen Kristendom