Emner og årstal

til forløb om kristendommens historie

 

Oversigt

(Periodisering if. Lausten)

0 - 476/600 Oldkirken

Den sejrende kristendom (kristologi / treenighedslære) og dens modstandere
Forholdet mellem stat og kirke
Martyrer & helgener
Augustin

600-1500 Middelalder

Pavedømme, pavekirke, stat & kirke (de to sværd)
Kætterbevægelser, f.eks. valdenserne & katharerne (1100-tallet)
1300-tallets religiøse bevægelser, herunder kvinderne
Munkevæsen (begyndelse, herreklostre, tiggermunke (1100-tal), nyere tid)
Billeder - tilhængere og modstandere
Skolastik & universiteterne (Thomas og Aristoteles)
Mystikere, bl.a. de kvindelige mystikere
Mariafromhed
Korstog & ridderordener
Jan Hus

1500-tallet Reformation

Luther
Calvin & Zvingli
Modreformation & jesuitterne
De såkaldte sværmere

1600-tallet Ortodoksi

Luthersk Ortodoksi
Modsætningen lære vs. liv
Calvinismen - f.eks. i Holland
Statskirke og puritanisme i England
George Fox og kvækerne
Pietisme - i Tyskland og Danmark

1700-tallet Oplysningstid

Rationalisme / oplysningsteologerne
Pietisme - i Danmark, fortsat
Deisme
Mission

1800-tallet Romantik & 1900-tallet Nyere tid

Grundtvig
Indre Mission
Den danske folkekirke (Tidehverv, LM, IM, KFUM&K, Højkirke, Grundtvigianismen, Kirkefondet)
Religionskritik
Den katolske kirke: Andet Vatikankoncil og senere
Frikirker i Danmark
Den økumeniske bevægelse

Årstal

0 - 476/600 Oldkirken

ca. 30  Jesus dør
40-60 (?)  Paulus' virksomhed
62 el. 64  Peter og Paulus dør i Rom
64  Kristenforfølgelser under kejser Nero
66-70 Jødisk oprør mod romerne (= 1. jødiske krig. 2. jødiske krig var 132-135 à nederlag)
70  Jerusalems ødelæggelse
81-96  Kristenforfølgelser under kejser Domitian
o. 140  Stridigheder pga. Markion
o. 180  NT foreligger i hovedsagen, samt en fælleskristen dåbs- og trosbekendelse, der bekender troen på treenigheden.
Fra o. 200  bruges ordet 'katolsk' (= almindelig) om kirken.
250  Kristenforfølgelser under kejser Decius à mange martyrer
o. 250  Plotin "græsk filosofis sidste store tænker" à nyplatonismen
257  Kristenforfølgelser under kejser Valerianus
260  Kejser Gallienus giver kirker og begravelsespladser tilbage til de kristne
à en 40-årig fredsperiode for de kristne
303  Edikt, der forbyder de kristne at afholde gudstjenester
304  Edikt, der sigtede på at udrydde kristendommen
à kristenforfølgelser under kejser Diokletian
300-tal  Manikæismen breder sig over det meste af Romerriget
311 & 313  Edikter, der tillader de kristne at udøve deres religion
325  Den første økumeniske kirkeforsamling (= synode) i Nikæa i Lilleasien, indkaldt af kejser Konstantin
330  Konstantin flytter rigets hovedstad til Konstantinopel (Byzans / Istanbul)
391  Kristendommen bliver statsreligion i Romerriget under kejser Theodosius den store.
       (Religionslove i 391 & 392 i øst; indført også i vesten i 394)
395  Romerriget deles i vest (latinsk del) og øst (græsk del)
385-430  Augustin
o. 400  Munkevæsenet breder sig i vesten
440-461  Leo I - den først pave
451  Koncil i Kalkedon - afslutter trinitariske og kristologiske stridigheder med hhv. fastlæggelse af trosbekendelse og to-natur-læren
410  Visigoterne (en germansk stamme) erobrer Rom
476  Det vestromerske riges fald (Middelalderens begyndelse i Vest)
ca. 500  Frankerne kristnes
527  Justinian kejser i det østromerske rige
529  Justinian lukker skolen i Athen - hedenskabets sidste åndelige højborg
527-565 kejser Justinian
- området kaldes Imperium Romanum eller Det Østromerske Rige (395-565). Fra 565 tales om Det Byzantiske Rige.
600-tal  Den arabiske ekspansion (Middelalderens begyndelse i Øst)

600-1500 Middelalder

600-1000 Tidlig middelalder

ca. 600  Skotland kristnes
726-843  Byzans: den ikonoklastiske strid
800  Karl den Store (Frankerriget) krones til kejser i Rom
o.900  Tyskland træder frem som den stormagt, der afløser Frankerriget
o.950  Danmark: Harald Blåtand lader sig døbe
800-1050 kaldes vikingetid i Danmark
o.950  Böhmen og Polen kristnes

1000-1300 Højmiddelalder

998  Kristendommen bliver rigsreligion i Rusland (byzantisk kristendom)
1054  Det store skisma - vestlig og østlig kristendom lyser hinanden i band (ophævet i 1965)
fra 1050  Pavedømmet ser sig selv som europæisk stormagt à stridigheder mellem paverne og de tyske kejsere
1060  Danmark: Kirken er organiseret i 8 stifter.
1100-tal  kætterbevægelser, tiggermunke
ca.1100-1200  korstogsbevægelsen
1198-1216  Pave Innocens III. Stort reformarbejde for at sikre den ellers faldende respekt for kirken. Pavemagtens højdepunkt i f. t. den tyske kejser. Anerkender de nye tiggermunkeordener.
1215 IV  Lateranerkoncil (bl.a. transsubstantiationsdogmet)
1231 à Inkvisitionen
1200-tal  De første universiteter. Skolastikken.
1226-74  Thomas Aquin.
1241  Danmark: Jyske Lov. (Fortalen)
1250 à Pavedømmet er i krise. Begyndende tanker om adskillelse af verdsligt og åndeligt.

1300-1500 Senmiddelalder

o. 1300  Begyndende italiensk renæssance
1302  "Unam Sanctam" - paveligt skrift om kirkens enhed og læren om de to sværd
1309-1377  Paven bor i Avignon
1378-1417  Der er to paver: en i Rom og en i Avignon (Skisma)
1348  Pesten à livspessimisme
1300-tal Afladsbreve
1400-tal En række reformkonciler.
1400-tal Renæssancen breder sig til Tyskland (humanismen)
1371-1415 Johan Hus (i Böhmen)
1448  Gutenberg og bogtrykkerkunsten
1453  Konstantinopels fald. Overtages af osmannerne.
1400-tal  Stigende dæmonologi - 1484 à heksetro (Malleus Maleficarum)

Nyere tid

1500-tallet Reformation

1466-1536  Erasmus af Rotterdam
1483-1546  Martin Luther
1497-1560  Ph. Melanchton
1484-1531  H. Zwingli
1509-1564  J. Calvin
1534  Den anglikanske kirke (Henrik d.8.)
1517  Luthers 95 teser
1530  Den augsburgske bekendelse
1536  Danmark: Reformationen indføres
1537  Danmark: Universitetet genåbnes
1540  Danmark: Første heksebrænding (i Stege)
1555  Kirkefreden i Augsburg
1580  Konkordiebogen
1492-1556  Ignatius af Loyola
  à 1540 Jesuitter-ordenen (bl.a. mission)
1545-1563  Tridentinerkoncilet (Koncil i Trient.) Modreformationen.

1600-tallet Ortodoksi

1596-1650 Descartes - fornuftens og dualismens filosof!
1618 Holland: Calvinismen statsreligion. Tolerance overfor andre retninger.
1600-1660 England: Ballade mellem højkirkelige og calvinister.
De højkirkelige vinder (Restaurationen)
1621 Puritanerne ankommer til Amerika
1600-tal Frankrig: Katolicismen konsolideres. Huguenotterne forfølges.
1588-1648 Danmark: Christian IV: Regna Firmat Pietas (Fromhed styrker rigerne)
1633 Danmark: Jesper Brochmand: Universæ Theologiæ Systema - en lærebog i dogmatik.
1660 Danmark: Enevælde (afskaffes 1848)
1634-1703 Th. Kingo. "Ortodoksiens salmedigter"
1675 Pietismen begynder i Tyskland. (Spener: Pia desideria)
1699 Sidste hekseproces i Danmark

1700-tallet Oplysningstid (rationalisme)

(Hvor intet andet er nævnt, gælder årstallene Danmark.)

o.1700 Deismens begyndelse
1694-1764 H.A. Brorson. "Pietismens salmedigter"
beg. 1700 Pietistiske grupper i Danmark - forbudt 1706 - bredte sig alligevel.
1705 Tyskland: Pietisterne udsender de første missionærer - senere også fra Danmark
1721 - Hans Egede ankommer til Grønland
1730-1746 Statspietisme under Christian VI (efter hans død svækkes pietismen)
1736 Konfirmationen indføres
1755 Portugal: Jordskælvet i Lissabon
1739 Den første egentlige danske skoleforordning
1733-1788 Stavnsbåndet
1771 Pietistisk koloni i Christainsfeld
1798 Man indførte en rationalistisk salmebog à oprør fra "de stærke jyder", der ville beholde den pietistiske

1800-tallet Romantik (vækkelser og religionskritik)

o. 1800 Forskellige lægfolksbevægelser af pietistisk tilsnit, bl.a. "De stærke jyder"
1783-1872 N.F.S. Grundtvig
1813-1855 S.A. Kierkegaard
1800-tal Ydre mission tager for alvor fart
1814 Skoleloven
1844 Den første højskole
1849 Grundloven (religionsfrihed) & Den danske Folkekirke
1853/1861 Kirkelig forening for Indre Mission
1860 à Naturalisme - reaktion mod romantik (litteratur & kunst)
1871 Brandes' forelæsningsrække - ateistisk
1878 KFUM stiftes; i 1884 KFUK (brud med IM i 1978) (beg. 1855 i Paris)

1900-tallet Nyere tid

1905 Pinsebevægelsen
1910 Den økumeniske bevægelse stiftes i Edinburgh
1926 Tidehverv (inden for Folkekirken)
1939 Det økumeniske Fællesråd
1948 Kirkernes Verdensråd
1948 Første kvindelige præster i Danmark
1956 Løgstrup: Den etiske fordring
1962-1965 Andet Vatikankoncil
1905-1981 K.E. Løgstrup
1916-2001 Johs. Sløk

Anvendt litteratur
  • Torben Christensen og Sven Göransson: Kyrkohistoria. Munksgaard 1969. Bd.1.
  • Martin Schwarz Lausten: Kirkehistorie. Grundtræk af Vestens kirkehistorie fra begyndelsen til nutiden. Anis 1997.
  • Robert D. Linder: Kirkehistorie. Tidslinje. Korskær 2000.
  • Martin Schwarz Lausten: Danmarks kirkehistorie. Gyldendal 1983 og senere.
  • Gyldendals religionsleksikon : religion/livsanskuelse. Gyldendal, 1998. (3. udg.)
  • Religionshåndbogen. 2. udg. Gad 1994.
 

Irene Larsen  Kristendom