Studieprodukt 2

KR-11-1

 

Større skriftlig, fagdidaktisk opgave

Jf. studieordningen skal der i slutningen af 2. semester udarbejdes en større skriftlig fagdidaktisk opgave. Opgavens omfang er på mellem 10 og 15 normalsider, og må skrives i grupper på op til tre personer.

Sigtet med opgaven er, at de(n) studerende viser færdigheder i at kunne foretage en fagdidaktisk analyse, at kunne formulere sig fagdidaktisk og at kunne træffe fagdidaktiske beslutninger.

Opgaven afleveres både i IntraPol (fildeling) og papirform.

Udkast til tidsplan, se nederst på denne side.

IdÉer til emner

En eller flere faglige tilgange undersøges, og det vurderes hvilke konsekvenser det får, når tilgangen(e) bruges i en konkret undervisning.

En eller flere af fx Him og Hippes eller SMTTE-modellens begreber undersøges i en fagdidaktisk sammenhæng.

Der udarbejdes en fagdidaktisk analyse af et undervisningsforløb eller af et afsnit i et undervisningsmateriale.

Der udarbejdes en fagdidaktisk analyse af en undervisningsvejledning med henblik på at afdække fagsyn, læringssyn, benyttede faglige tilgange, m.v.

Udvalgte trin- eller slutmål underkastes en fagdidaktisk analyse.

En undersøgelse af kristendomsfagets historiske udvikling med henblik på ændringer i synet på religionen kristendom.

Der udarbejdes en model til brug for planlægning af undervisning i kristendomsfaget, som svarer på, hvad der skal afklares og reflekteres over, når et undervisningsforløb skal planlægges. Modellen demonstreres med et eksempel.

Opgaven bØr indeholde
  • Præsentation af emne samt emnebegrundelse
  • Eventuelt en problemformulering
  • Metode og teori (afklaring af, hvordan analysen skal foretages samt afklaring af teoretisk platform for analysen)
  • Selve analysen, gerne opdelt i en antal underafsnit
  • Konklusion
  • Eventuelt perspektivering
BedØmmelse

Opgaverne bedømmes med godkendt / ikke-godkendt.
Der gives mundtlig respons efter aftale.

Tidsplan

1) Introduktion til opgaven
Mandag d. 3. februar

2) Tænk over emne - og dan grupper
Periode: November-december-januar

3) Vejledning
Periode: Februar-marts
Se tider i IntraPol

4) Aflevering
Tirsdag d. 22. april, 2014.
Aflevér et papireksemplar i Irenes dueslag og læg en pdf-fil i fildeling i den relevante mappe.

5) Respons
Mandag d. 2. juni (uge 23)
Se tider i IntraPol (på vej)

 

Irene Larsen  KR-11-1